Predtým, než začnete:

 1. Pripravte si Vašu digitálnu fotografiu v maximálnej veľkosti 2MB.
 2. Pripravte si číslo Vášho pasu/občianskeho preukazu.
 3. V prihláške nevynechajte žiadnu informáciu, vyplňte všetky relevantné rubriky.
 4. Po správnom odoslaní prihlášky sa dostanete na stránku o úspešnej registrácii Vašej prihlášky na Letnú školu SAS spolu s Vašimi odpoveďami, ktorú si môžete uložiť alebo vytlačiť pre Vašu potrebu.
 5. PRIHLÁŠKA NIE JE AKCEPTAČNÝM LISTOM NA LETNÚ ŠKOLU SAS. Prijatí študenti dostanú akceptačný list a ďalšie potrebné informácie o konaní 53. ročníka letnej školy SAS v júni 2017.

Ak ste štipendista:

 1. Pripravte si autorizačný kód Vášho štipendia, ktorý ste obdržali od Vášho koordinátora – napr. 55MLsvk003min.
 2. V prípade, že nemáte platný a voľný autorizačný kód, nebudete zaregistrovaní!
 3. Študenti, ktorým poskytlo štipendium Ministerstvo školstva vyplňajú inú verziu prihlášky.

Letná škola sa uskutoční od 6. augusta do 26. augusta 2017.

V prípade akýchkoľvek problémov prosím kontaktujte: sas@fphil.uniba.sk. Prihlášku vyplňte tu

Before you start:

 1. Prepare a digital photo with a maximum size of 2MB.
 2. Have the number of your passport/identification card ready.
 3. Do not leave out any information in the application – fill in all relevant fields.
 4. If the application is sent correctly, you will get to a page containing confirmation that you have successfully registered your application for the Summer School SAS, as well as a summary of your answers that you can save or print for your reference.
 5. THE APPLICATION IS NOT AN ACCEPTANCE LETTER FOR THE SUMMER SCHOOL SAS. The accepted students will receive an acceptance letter and other necessary information on the 53rd Summer School SAS in June 2017.

If you are a scholarship holder:

 1. Prepare the authorization code of your scholarship, which you have received from your coordinator – e.g. 55MLsvk003min.
 2. If you do not have a valid free authorization code, you will not be registered!
 3. Students enjoying a scholarship awarded by the Ministry of Education fill in a different version of the application.

The summer school takes place from August 6 to August 26, 2017.

In case of any issues, please contact sas@fphil.uniba.sk. Fill in the application here

Prihláška na workshop pri letnej škole SAS 2017 Summer School SAS 2017 Workshop Application

Študenti, ktorým bol doručený akceptačný list na letnú školu SAS 2017, si môžu vybrať jednu z tvorivých dielní tu.

Students who have received their acceptance letter for Summer School SAS 2017 may choose their workshop here.

Hlavná stránka 53. letnej školy SAS 2017 | 53rd SAS Summer School 2017 main page