Predtým, než začnete:

 1. Pripravte si Vašu digitálnu fotografiu v maximálnej veľkosti 2MB.
 2. Pripravte si číslo Vášho pasu/občianskeho preukazu.
 3. V prihláške nevynechajte žiadnu informáciu, vyplňte všetky relevantné rubriky.
 4. Po správnom odoslaní prihlášky sa dostanete na stránku o úspešnej registrácii Vašej prihlášky na Letnú školu SAS spolu s Vašimi odpoveďami, ktorú si môžete uložiť alebo vytlačiť pre Vašu potrebu.
 5. PRIHLÁŠKA NIE JE AKCEPTAČNÝM LISTOM NA LETNÚ ŠKOLU SAS. Prijatí študenti dostanú akceptačný list a ďalšie potrebné informácie o konaní 55. ročníka letnej školy SAS v júni 2019.

Ak ste štipendista:

 1. Pripravte si autorizačný kód Vášho štipendia, ktorý ste dostali od Vášho koordinátora – napr. 55MLsvk003min.
 2. V prípade, že nemáte platný a voľný autorizačný kód, nebudete zaregistrovaní!
 3. Študenti, ktorým poskytlo štipendium Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, vypĺňajú inú verziu prihlášky od 15. marca do 15. mája 2019.

Letná škola sa uskutoční od 4. augusta do 24. augusta 2019.

V prípade akýchkoľvek problémov, prosím, kontaktujte: sas@fphil.uniba.sk. Prihlášku vyplňte tu

Before you start:

 1. Prepare a digital photo with a maximum size of 2MB.
 2. Have the number of your passport/identification card ready.
 3. Do not leave out any information in the application – fill in all relevant fields.
 4. If the application is sent correctly, you will get to a page containing confirmation that you have successfully registered your application for the Summer School SAS, as well as a summary of your answers that you can save or print for your reference.
 5. THE APPLICATION IS NOT AN ACCEPTANCE LETTER FOR THE SUMMER SCHOOL SAS. The accepted students will receive an acceptance letter and other necessary information on the 55th Summer School SAS in June 2019.

If you are a scholarship holder:

 1. Prepare the authorization code of your scholarship, which you have received from your coordinator – e.g. 55MLsvk003min.
 2. If you do not have a valid free authorization code, you will not be registered!
 3. Students enjoying a scholarship awarded by the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic fill in a different version of the application from March 15th to May 15th, 2019.

The summer school takes place from August 4th to August 24th, 2019.

In case of any issues, please contact sas@fphil.uniba.sk. Fill in the application here

Prihláška na workshop pri letnej škole SAS 2019 Summer School SAS 2019 Workshop Application

Študenti, ktorým bol doručený akceptačný list na letnú školu SAS 2019, si môžu vybrať jednu z tvorivých dielní tu.

Students who have received their acceptance letter for Summer School SAS 2019 may choose their workshop here.

Hlavná stránka 55. letnej školy SAS 2019" | 55th SAS Summer School 2019 main page