Tento formulár vyžaduje prehliadač s povoleným vykonávaním JavaScriptu. Žiadne dáta ani skripty sa nepríjmajú ani neodosielajú tretím stranám. This form requires a browser with enabled execution of JavaScript. Neither data nor scripts are requested from or sent to third parties.
(DD-MM-YYYY)
Pohlavie | Sex
 
 
Zamestnanie | Occupation
Uveďte svoju adresu v zaužívanom formáte,
vrátane príslušného názvu ulice,
čísla bloku, domu alebo bytu,
a napokon obec, mesto, či región. Please enter your address in a customary format,
including any applicable street name,
block, house or appartment numbers,
and finally town, city or region.
Úroveň kurzu slovenského jazyka | Slovak Language course level
(A1)
(A2)
(B1)
(B2)
(C1 + C2)
Vyberte si oblasti zamerania | Choose your focus areas
Na letnú školu SAS sa prihlasujem ako: I apply for SAS Summer School as a:
Poplatky | Fees
Školné zahŕňa výučbu, študijné materiály a kultúrny program. Administratívne poplatky sú nevratné. Tuition entails classes, study material and cultural programme. Administrative fee is non-refundable.
550 EUR
50 EUR
50 EUR
Prosím označte, či máte záujem o | Please tick if you apply for
Ubytovanie | Accommodation
0 EUR
220 EUR
450 EUR
520 EUR
Stravovanie | Board
81 EUR
80 EUR
180 EUR
Účastníci, ktorí nevyužijú ponuku na exkurziu, majú nárok na príslušné dva dni lekcií. Attendants who do not take up the field trip offer are eligible to corresponding two days of lessons.
<N/A>
(Max 2MB)
(Fotku musíte vybrať znova pri každom odoslaní)
(You must reselect the photo at each resubmission)
Odoslaním tejto prihlášky vyjadrujem Súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov. By submitting this application, I grant Consent to processing of my personal data.

Späť k informáciám o prihláške na letnú školu | Back to Summer School application information page