Tento formulár vyžaduje prehliadač s povoleným vykonávaním JavaScriptu. Žiadne dáta ani skripty sa nepríjmajú ani neodosielajú tretím stranám. This form requires a browser with enabled execution of JavaScript. Neither data nor scripts are requested from or sent to third parties.
(DD-MM-YYYY)
Pohlavie | Sex
 
 
Ak ste študent, prosím vypíšte | If you are a student, please fill in
Adresa bydliska | Home address
Chcem navštevovať kurz slovenského jazyka I plan to attend a course of Slovak Language at
Vyučovanie chcem mať v | I want my classes in
Vyberte si špecializáciu | Choose your specialization
Na letnú školu SAS sa prihlasujem ako: I apply for SAS Summer School as a:
Poplatky | Fees
Školné zahŕňa výučbu, študijné materiály a kultúrny program. Administratívne poplatky sú nevratné. Tuition entails classes, study material and cultural programme. Administrative fee is non-refundable.
550 EUR
30 EUR
50 EUR
Prosím označte, či máte záujem o | Please tick if you apply for
Ubytovanie | Accommodation
0 EUR
220 EUR
450 EUR
520 EUR
Stravovanie | Board
72 EUR
80 EUR
175 EUR
<N/A>
Tu neskôr vyberiete Vašu fotografiu. Najprv však vyplňte a odošlite celý formulár na skúšku. Vašu fotku uložíme len pri bezchybnom odoslaní; takto nebudete musieť fotku posielať viackrát. You will later select your photograph here. First fill in and submit the whole form in a trial run. We will store your photo only with an error-free submission; this way, you will not need to upload the photo repeatedly.
Odoslaním tejto prihlášky dávam v zmysle zákona Slovenskej republiky č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas centru Studia Academica Slovaca (Filozofická fakulta Univerzity Komenského) so správou, spracovaním a uchovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v tejto prihláške na administratívne účely Letnej školy Studia Academica Slovaca 2018. By submitting this application pursuant to Act of the Slovak Republic no. 428/2002 Coll. on personal data protection, as amended, I grant my consent to the Studia Academica Slovaca (Faculty of Arts, Comenius University) to administer, process and store personal data provided in the Summer School SAS 2018 Application for the purpose of summer school administration.

Späť k informáciám o prihláške na letnú školu | Back to Summer School application information page